Disclaimer


Algemeen. Door deze website te bezoeken en de verstrekte informatie te gebruiken stemt u in met deze Disclaimer en de eventuele gebruiksvoorwaarden en hebt u kennisgenomen van en stemt u in met het Privacy Beleid en de Cookie Policy. Lees deze aandachtig.

Verantwoordelijke uitgever. De verantwoordelijke uitgever van deze website is: VDH Solutions bvba – Reukenwegel 22 – 9070 Destelbergen. doeld om u informatie te geven en bevat geen bindende voorstellen van onzentwege. Deze website kan links bevatten die verwijzen naar andere websites. De inhoud van deze gelinkte pagina’s kan zowel commercieel als informatief zijn en valt volledig buiten de verantwoordelijkheid van de verantwoordelijke uitgever. Wij hebben evenmin invloed op sociale-mediaplatforms en andere diensten van derden, die worden gebruikt op onze website en zijn er dan ook niet verantwoordelijk voor.

Intellectuele eigendom. Op de inhoud van deze website zijn de intellectuele eigendomsrechten zoals bepaald door de toepasselijke wetgeving van toepassing. Meer bepaald is de inhoud van deze website auteursrechtelijk beschermd. Het is dan ook verboden zonder schriftelijke toestemming van de verantwoordelijke uitgever tekst, afbeeldingen, fotomateriaal, videomateriaal e.d. te kopiëren of anderszins te gebruiken, op de wettelijke restricties na, welke beperkend zullen worden geïnterpreteerd.

Toepasselijk recht. Het Belgische recht is van toepassing op geschillen met betrekking tot deze website.

Privacy Policy


Inleiding

Vooraf. Wij respecteren de privacy van onze klanten en bezoekers van onze website, en van onze leveranciers en partners. We gaan dan ook zorgvuldig om met eenieders persoonsgegevens. Deze privacy policy bespreekt hoe persoonsgegevens van elke categorie van betrokkenen worden beheerd.

Korte inleiding tot de wetgeving voor de bescherming van persoonsgegevens. Sedert 25 mei 2018 is een wetgeving van kracht die de rechten van betrokkenen bepaalt met betrekking tot persoonsgegevens. De belangrijkste begrippen in deze nieuwe wetgeving (vaak GDPR genoemd) zijn betrokkenen, persoonsgegevens, en verwerkingen. De betrokkene is de natuurlijke persoon die de website bezoekt (bezoeker) of gebruikt maakt van onze diensten (klant, prospect), de medewerkers van onze leveranciers en partners. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die op een betrokkene betrekking hebben: dat kan de naam zijn, het email adres, maar ook het feit dat een betrokkene ons via een contactformulier heeft gecontacteerd, of de overeenkomst die een betrokkene met ons heeft afgesloten. Persoonsgegevens worden “verwerkt”. Dat gaat van opvragen, opslaan tot gebruiken voor meerdere doeleinden.

Verantwoordelijke voor de verwerking. De verantwoordelijke voor de verwerking kan worden gecontacteerd op volgend adres: VDH Solutions bvba – Reukenwegel 22, 9070 Destelbergen – info@vdh-solutions.be

Verwerking van persoonsgegevens van klanten, prospecten en website-bezoekers

Rechtsgronden. Elk gebruik van persoonsgegevens moet rechtmatig zijn. Wij verwerken persoonsgegevens op basis van ons gerechtvaardigd belang (voor direct marketing), toestemming (voor nieuwsbrieven, contactformulieren e.d.), de precontractuele fase (zoals de offerte) of de uitvoering van een overeenkomst, met inbegrip van de nazorg van deze overeenkomst.

Welke persoonsgegevens bewaren we? We bewaren enkel de volgende soorten persoonsgegevens: de persoonsgegevens die de betrokkene ons zelf geeft, de persoonsgegevens die in het kader van onze contractuele of precontractuele relatie nuttig of nodig zijn, en eventueel resultaten van marketingcampagnes. Volgende persoonsgegevens kunnen worden verwerkt:

- Identificatie en contactgegevens: waaronder naam en voornaam, adres, emailadres, telefoonnummer of andere contactgegevens.
- Precontractuele en contractuele gegevens: alle gegevens nodig om een offerte te kunnen opstellen, alle gegevens nodig om een contract te kunnen opstellen en uitvoeren, alle gegevens nodig om nadien op adequate wijze de nazorg en het onderhoud van de installatie te kunnen doen, daarin inbegrepen alle boekhoudkundige gegevens, plannen en schema’s, met inbegrip van foto’s of video’s die de installatie kunnen illustreren; alle bijkomende informatie die de betrokkene heeft gegeven of die wij hebben genoteerd en die nuttig of nodig is om zijn of haar wensen of noden of specifieke situatie te kennen en ernaar te handelen.
- Registratie, certificaten, attesten, premies, tegemoetkomingen e.d. : vertrouwt de betrokkene ons bepaalde administratie toe met betrekking tot de registratie, het bekomen van de nodige certificatie of attesten, het bekomen van premies of andere tegemoetkomingen voor of van een installatie, dan kan het nodig zijn dat we hiertoe bijkomende informatie nodig hebben, waaronder bijvoorbeeld het rijksregisternummer.
- Nieuwsbrief. Schrijft een betrokkene zich in op onze eventuele nieuwsbrief, dan geeft hij of zij ons de toestemming het emailadres hiervoor te bewaren. De toestemming kan altijd worden ingetrokken.
- Contactformulier. Contacteert een betrokkene ons via een contactformulier, dan geeft hij of zij ons de toestemming de contactgegevens te bewaren om hem of haar te contacteren en dit contact op te volgen.


Beveiliging. Persoonsgegevens worden vertrouwelijk behandeld. Ze worden bovendien op passende manier beveiligd volgens het risico dat hun verwerking inhoudt en waar van toepassing, volgens de specifieke wettelijke vereisten bewaard en beveiligd.


Bewaartermijnen. We bewaren de gegevens niet langer dan nodig in het kader van een bezoeker-, prospect- of klantrelatie.


Doorgifte aan derden. We geven persoonsgegevens enkel met toestemming door aan derden, of zoals hierboven besproken in het kader van de uitvoering van de overeenkomst.


Sociale media en andere derden. Wij hebben geen invloed op sociale-mediaplatforms en andere diensten van derden, die worden gebruikt op onze website, en zijn er dan ook niet verantwoordelijk voor. Evenmin hebben wij invloed op hun privacybeleid en cookiepolicy. Wanneer een betrokkene een sociale-mediaprofiel gebruikt, verwerkt de betreffende aanbieder van sociale media de persoonsgegevens volgens zijn beleid. We raden de betrokkene aan hun beleid rond persoonsgegevens grondig door te nemen.


Direct marketing. Onder "Direct Marketing" wordt alle rechtstreekse communicatie tussen ons en de betrokkene verstaan die als doel heeft om te informeren over producten en diensten of om het klantenprofiel bij te werken. Er kan altijd bezwaar worden gemaakt tegen gebruik van persoonsgegevens voor direct marketing door ons hiertoe te contacteren.


Rechten van de betrokkene. Een betrokkene heeft een aantal rechten in verband met persoonsgegevens. Er is een recht van inzage van persoonsgegevens, het recht foutieve persoonsgegevens te laten corrigeren, persoonsgegevens te laten wissen (voor zover dit in het kader van de bestaande relatie mogelijk is), de verwerking van persoonsgegevens te beperken, en bezwaar te formuleren tegen bepaalde verwerkingen. Noteer dat wij een bewijs kunnen vragen van identiteit vóór we op een verzoek ingaan. Een betrokkene heeft ten slotte ook te allen tijde het recht klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (www.privacycommission.be).


Contact. Voor vragen of verzoeken met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens kan contact worden opgenomen met ons. Dit kan op volgend adres: VDH Solutions bvba – Reukenwegel 22, 9070 Destelbergen – info@vdh-solutions.be

Verwerking van persoonsgegevens van medewerkers van leveranciers en partners

Rechtsgronden. In het kader van een commerciële relatie met leveranciers en andere partners worden een aantal persoonsgegevens van medewerkers van deze leveranciers en partners bewaard. De rechtsgrond hiervoor zijn de uitvoering van een overeenkomst en het gerechtvaardigd belang.


Welke persoonsgegevens bewaren we? We bewaren enkel de volgende soorten persoonsgegevens: contactinformatie en eventueel relatie-informatie

- Identificatie en contactgegevens: waaronder naam en voornaam, adres, emailadres, telefoonnummer of andere contactgegevens.
- Relatie-informatie: Persoonlijke informatie die nuttig kan zijn voor het onderhouden van commerciële relaties.


Overige kenmerken van verwerkingen en rechten. Voor de overige kenmerken van de verwerking alsook voor de rechten van deze betrokkenen verwijzen we naar de betreffende rubrieken voor klanten, prospecten en bezoekers van de website, die ook hier van toepassing zijn.

Cookie Policy

 

Wat zijn cookies? Cookies zijn stukjes tekst die door een website op uw toestel worden geplaatst en die beschikbaar zijn om achteraf opnieuw kunnen worden gelezen en gebruikt.

Hoe worden cookies op uw toestel geplaatst? Cookies worden op uw toestel geplaatst door de website zelf of door derde partijen die via een stukje code, door hun aangeleverd, aanwezig zijn op de website.

Wilt u geen cookies op uw toestel? Het kan zijn dat u op uw toestel geen cookies wenst. U kan dit op uw browser instellen. Op de volgende website vindt u voor de meest gebruikte browsers de werkwijze om cookies te weigeren: http://www.aboutcookies.org/. Voor meer informatie voor uw browser kan u terecht op de volgende pagina’s: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Chrome, Safari. Cookies zijn nuttig voor u en voor ons en vóór u beslist cookies te weigeren kan het nuttig zijn verder te lezen. Hoe worden cookies onderverdeeld? Cookies kunnen op verschillende manieren worden onderverdeeld. We hebben gekozen voor de volgende overzichtelijke onderverdeling:
- Noodzakelijke cookies
(soms ook technische cookies genoemd): deze cookies zijn noodzakelijk om een website goed te doen functioneren. Zonder deze cookies kan het zijn dat een website niet goed functioneert, of dat bepaalde functionaliteit niet toegankelijk is.
- Functionele cookies:
dergelijke cookies worden gebruikt om uw voorkeuren bij te houden.
- Analytische cookies:
met dergelijke cookies analyseren derde partijen (zoals WebTrends of Google Analytics) hoe een website wordt bezocht, welke layout het meest aanspreekt en dergelijke. De website gebruikt dit om haar website te optimaliseren naar haar gebruikers.
- Marketing cookies: deze cookies worden gebruikt door derde partijen (zoals DoubleClick of Google Ads) om in het kader van marketing campagnes, bezochte websites of geconsulteerde producten te promoten bij het surfen naar andere, niet-gerelateerde websites.
- Andere cookies van derden (waaronder social media):
Websites kunnen inhoud van derde partijen bevatten (zoals video’s of “likes”). Deze derde partijen beheren volgens hun eigen privacy- en cookiebeleid hun cookies op uw toestel. Wij komen hierin niet tussen en kunnen hiervoor geen verantwoordelijkheid dragen.

Welke cookies gebruikt deze site? Deze website kan volgende types cookies gebruiken: strikt noodzakelijk cookies, functionele cookies, analytische cookies, marketing cookies, andere cookies van derden.